Gezocht: Bestuursleden!


Museum Jan Cunen is een relatief jong museum dat is gehuisvest in de monumentale 19e-eeuwse Villa Constance in het centrum van Oss. Het museum is recent geheel vernieuwd en uitgebreid met extra expositieruimten, Shop Cunen en Café Cunen. Het museum werd in 2016 verzelfstandigd.

Het bestuur houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van het museum. De bevoegdheden van  het bestuur zijn statutair vastgelegd en omvatten onder meer de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarrekening en de benoeming van de directie. De directeur is het gezicht en de vertegenwoordiger van ons museum en verantwoordelijk voor beleid en de leiding over de organisatie van ruim 10 fte. De directeur weet zich gesteund en gecontroleerd door het bestuur. Het bestuur komt een aantal keer per jaar bijeen, werkt volgens de Governance Code Cultuur en bestaat uit vijf leden. Bestuursleden ontvangen een kleine onkostenvergoeding 

Gezocht!

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor ons bestuur. Gezien de kwaliteiten en achtergrond van de huidige drie bestuursleden zoeken wij versterking op het gebied van financiën, marketing en communicatie en inhoudelijke, museale expertise. Geïnteresseerden met één of meerdere competenties op deze terreinen nodigen wij van harte uit hun interesse kenbaar te maken. Het bestuur hecht aan diversiteit in haar samenstelling qua leeftijd, geslacht, achtergrond en woonplaats.

Een nieuw lid van het bestuur:

•      voelt binding met de doelstellingen van Museum Jan Cunen

•      kan toezicht houden op basis van hoofdlijnen

•      bewaakt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken

•      kan een bijdrage leveren aan de strategische ontwikkeling van de organisatie en ons prachtige museum

•      heeft bij voorkeur een netwerk dat Museum Jan Cunen kan helpen verder uit te groeien tot een museale parel in Brabant 

•    is bereid de uitdaging aan te gaan juist  in deze moeilijke tijden waarin COVID-19 de culturele sector en met name de kleinere musea keihard raakt deze bestuurlijke verantwoordelijkheid met verve te dragen 

Programma & collectie

Museum Jan Cunen is een publieksgericht museum met een inspirerend en eigenzinnig programma. Het museum presenteert jaarlijks meerdere tentoonstellingen en (publieks)activiteiten, met een helder accent op  inspirerende samenwerking, innovatie en brede participatie. Het programma richt zich op liefhebbers van kunst en nieuw publiek. Bijzondere aandacht gaat uit naar de inwoners van Oss en Maasland (van alle leeftijden). Museumeducatie is een belangrijke hoeksteen van het beleid en steeds vervlochten met het tentoonstellingsprogramma. De collectie is te verdelen in drie pijlers: 19e- en vroeg-20e-eeuwse kunst (met name Haagse en Romantische School), hedendaagse kunst en het Verhaal van Oss. Beeldende kunst vormt de kerncollectie van het museum, daarnaast de streekhistorische collectie van Oss en het Maasland.

Missie

Hier ontdek je beeldende kunst, cultuur en lokale geschiedenis, op een eigentijdse en eigenzinnige manier. Museum Jan Cunen staat middenin de samenleving en biedt een prikkelend en toegankelijk podium voor tentoonstellingen en activiteiten. Het verbindt een rijk verleden met actuele thema’s en draagt actief bij aan het creatieve vermogen en de sociaaleconomische ontwikkeling van Oss en Maasland. Het museum biedt ruimte: voor verbeelding, voor oude en nieuwe verhalen en voor een inclusieve en meerstemmige benadering van kunst. Het stimuleert jong talent, is aanjager van ontmoeting en innovatie en durft grenzen op te zoeken. Museum Jan Cunen en Villa Constance vormen een authentiek baken van cultuur, voor kunstliefhebbers en nieuw publiek. Het museum heeft daarbij bijzondere aandacht voor de Ossenaar. Het museum is publieksgericht vanuit zijn DNA en ademt het verhaal van Oss en de regio. Daarnaast is het museum gastvrij en toegankelijk, ook in al zijn uitingen. Het koestert zijn locatie en collectie en deelt deze - met trots en plezier - met zoveel mogelijk bezoekers. Nu en in de toekomst. 

Heb je interesse?

Stuur een mail voor 15 november naar Herman Tibosch (directeur Museum Jan Cunen - hermantibosch@museumjancunen.nl) of Peter Beckers (voorzitter bestuur - peter.m.j.beckers@gmail.com)